Zapraszamy

przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin (Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów), przewodniczących KRPA, pełnomocników ds. profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków KRPA, członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników punktów konsultacyjnych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia na:

szesnastą edycję warsztatów szkoleniowych pn.

ZADANIA I KOMPETENCJE CZŁONKÓW GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZŁONKÓW ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH.

ROLA SAMORZĄDÓW GMIN W NOWOCZESNYM PRZECIWDZIAŁANIU UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY.

NOWOŚĆ – Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w wersji WORD niezbędne autorskie druki do pracy w GKRPA (procedura zobowiązania do leczenia odwykowego plus kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po wprowadzeniu z dniem 30.04.2018 r. Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców) i ZI (Regulamin działania ZI i wszystkie niezbędne druki w procedurze NK).

TEMATY WIODĄCE:

  1. Kompendium wiedzy z zakresu działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych– szkolenie dla nowo powołanych członków GKRPA. Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowe zadania i obowiązki dla KRPA. Kompendium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
  2. Dialog motywujący w rozmowie z osobą doznającą przemocy i osobą stosującą przemoc a także z osobą uzależnioną i współuzależnioną – nowość.
  3. Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych – jak pomyślnie przejść kontrolę zewnętrzną w ZITworzenie, realizacja, monitoring i ewaluacja Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – nowość.
  4. Sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty. Krzywdzenie dzieci – procedury odebrania dziecka z rodziny, w tym procedura odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie. Wykładnia i stosowanie prawa przez członków ZI. Realizacja obowiązków wynikających z tzw. Ustawy antyprzemocowej – nowość.
  5. Superwizja i profilaktyka wypalenia zawodowego pracowników służb pomocowych – nowość.

warsztaty odbędą się w dniach:

          21 – 24 listopada 2021 r. w samym sercu Zakopanego

w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym HYRNY

ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

Więcej na stronie https://mmszkolenia.edu.pl/?p=665

Podnosimy swoje kwalifikacje!

Misją naszej firmy jest kształcenie profesjonalnej kadry instytucji służb pomocowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, a także przekazanie rzetelnej, fachowej, profesjonalnej i praktycznej wiedzy i umiejętności. Nasi trenerzy to wyłącznie osoby z bardzo dużym doświadczeniem, praktyką i wiedzą. Każdy ze współpracujących z firmą trenerów podnosi swoją wiedzę i kompetencje.

Dlatego miło mi jest Państwa poinformować, że jako właściciel firmy również przez ostatnie 5 lat podnosiłem swoje umiejętności na studiach III stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W dniu 18 grudnia 2020 roku obroniłem swoją rozprawę doktorską pt. „Działania jednostek samorządu terytorialnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa rodzin doświadczających przemocy w rodzinie na przykładzie województwa mazowieckiego”. Natomiast w dniu 24 czerwca 2021 roku miałem zaszczyt odebrać Dyplom Doktorski. W załączeniu krótka fotorelacja z w/w uroczystości.

Więcej na stronie https://mmszkolenia.edu.pl/?p=671

Zapraszamy

przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin (Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów), przewodniczących KRPA, pełnomocników ds. profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków KRPA, członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników punktów konsultacyjnych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia na:

 piętnastą edycję warsztatów szkoleniowych pn. 

ZADANIA I KOMPETENCJE CZŁONKÓW GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZŁONKÓW ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH.

ROLA SAMORZĄDÓW GMIN W NOWOCZESNYM PRZECIWDZIAŁANIU UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY.

NOWOŚĆ – Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w wersji WORD niezbędne autorskie druki do pracy w GKRPA (procedura zobowiązania do leczenia odwykowego plus kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po wprowadzeniu z dniem 30.04.2018 r. Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców) i ZI (Regulamin działania ZI i wszystkie niezbędne druki w procedurze NK).

 TEMATY WIODĄCE:

  1. Kompendium wiedzy z zakresu działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenie dla nowo powołanych członków GKRPA. Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowe zadania i obowiązki dla KRPA. Kompendium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
  2. Dialog motywujący w rozmowie z osobą doznającą przemocy i osobą stosującą przemoc a także z osobą uzależnioną i współuzależnioną – nowość.
  3. Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych – jak pomyślnie przejść kontrolę zewnętrzną w ZI. Tworzenie, realizacja, monitoring i ewaluacja Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie nowość.
  4. Sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty. Krzywdzenie dzieci – procedury odebrania dziecka z rodziny, w tym procedura odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie. Wykładnia i stosowanie prawa przez członków ZI. Realizacja obowiązków wynikających z tzw. Ustawy antyprzemocowej – nowość.
  5. Superwizja i profilaktyka wypalenia zawodowego pracowników służb pomocowych – nowość.

warsztaty odbędą się w dniach:

          19 – 22 września 2021 r. w samym sercu Zakopanego

w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym HYRNY

ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

          Wyjątkowe miejsce w Zakopanem, u podnóża Tatr

Więcej na stronie https://mmszkolenia.edu.pl/?p=665

Szanowni Państwo.

            Od 30 listopada 2020 roku obowiązuje tzw. Ustawa antyprzemocowa. Dopiero w dniu 27 listopada 2020 roku ukazało się w Dzienniku Ustaw poz. 2106 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (Rozporządzenie w załączniku). Pozostałe Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony  Narodowej, które dotyczą funkcjonariuszy Policji i Żandarmerii Wojskowej również ukazały się w Dzienniku Ustaw i obowiązują od dnia 30 listopada 2020 r.

            Jako wieloletni praktyk – specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – proponuję szczegółowo zapoznać się z w/w Rozporządzeniem i załącznikiem do niego. Formularze wniosku  o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia … będą nieodpłatnie udostępniane na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, na stronach internetowych sądów powszechnych oraz w budynkach sądów okręgowych i sądów rejonowych.

            W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy uważam, że w/w Formularz powinien stać się jednym z podstawowych druków używanych przez członków grup roboczych oraz pracowników służb i instytucji zobowiązanych Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy do realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

            W związku z obostrzeniami na terenie całego kraju, firma M-M Marek Mudant od miesiąca listopada organizuje szkolenia online za pomocą wideokonferencji, które w bardzo precyzyjny sposób przybliżają założenia w/w Ustawy antyprzemocowej. Szczegóły poniżej.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości>>>

NOWOŚĆ!

Szkolenia z zakresu dietetyki – zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia, warsztaty żywieniowe i kulinarne

(polecane szczególnie dla osób starszych, niepełnosprawnych, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży)

Szanowni Państwo,

Model żywienia, który stosujemy na co dzień w znacznym stopniu wpływa na nasze zdrowie, a błędy, które popełniamy w żywieniu dziś mogą przynieść katastrofalne skutki w przyszłości. Mówi się, że nawet 11 milionów zgonów rocznie spowodowane jest nieprawidłowym sposobem żywienia. Dlatego istnieje ogromna potrzeba edukacji społeczeństwa w tym zakresie z naciskiem na konkretne grupy (m.in. seniorzy, dzieci i młodzież, osoby sprawujące opiekę nad innymi).

Niestety środki masowego przekazu często przekazują wiedzę nierzetelną, niepopartą żadnymi badaniami, a wiele oferowanych w Internecie szkoleń prowadzą osoby, które uzyskały tytuł dietetyka na podstawie krótkiego kursu. Dietetyka jest dziedziną nauki, która stale się zmienia, ewoluuje, dziedziną, którą trzeba zgłębiać z wielu różnorakich stron (także od strony klinicznej). Nieświadomość żywieniowa, stosowanie rygorystycznych, niskokalorycznych diet, a także podążanie za niebezpiecznymi nowinkami żywieniowymi może być bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia.

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu prawidłowego żywienia – teoretyczne oraz praktyczne…

Więcej na stronie>>>

Serdecznie zapraszam do współpracy!

Oferuję szeroki zakres szkoleń i warsztatów dla wielu podmiotów, firm, instytucji oraz wszystkich rodzajów szkół. Specjalizujemy się w szkoleniach i warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Zespoły Interdyscyplinarne, Grupy Robocze, inne podmioty a także prowadzimy warsztaty i konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy w rodzinie), z zakresu profilaktyki uzależnień – alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne tzw. „dopalacze”, przemoc i agresja rówieśnicza, cyberprzemoc (zajęcia dla pedagogów, nauczycieli, psychologów, dzieci, młodzieży, rodziców), a także realizujemy szkolenia dla członków i kandydatów na członków M/GKRPA oraz dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również szkolenia z zakresu bhp i p-poż, szkolenia z psychologiem z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem oraz szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego, szkolenia dla pracowników socjalnych z zakresu postępowania z agresywnym klientem z podstawowym kursem samoobrony i wiele innych. Szczegółowy wykaz szkoleń i warsztatów z przykładowymi Harmonogramami znajdziecie Państwo w zakładce „Oferta – Harmonogramy szkoleń”.

Ponadto wszelkie nowe produkty (szkolenia, warsztaty), jak również promocje, wydarzenia, aktualności na bieżąco prezentowane są w zakładce „Aktualności – nowości”. Już od września 2017 roku nowa i bogatsza oferta szkoleniowa dla szkół (uczniowie, nauczyciele i rodzice).

Firma współpracuje z wieloma trenerami z terenu całego kraju. Naszym atutem jest przede wszystkim doświadczenie. Jesteśmy praktykami z wieloletnim doświadczeniem. Każdy z trenerów posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. W zakładce „Koordynatorzy” możecie Państwo zapoznać się z sylwetkami współpracujących z firmą trenerów.

Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, która nie korzysta z żadnych pośredników. Szkolenia są u nas tańsze średnio o 50 % niż w innych firmach szkoleniowych. Sukcesywnie wprowadzamy nowe produkty – nowe szkolenia i warsztaty. Wystarczy śledzić naszą stronę.

Uczestnikom szkoleń i warsztatów zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe (wersja papierowa i elektroniczna – płyta CD), indywidualne konsultacje, zaświadczenia o odbyciu szkolenia, serwis kawowy.

Zapraszam do współpracy!

                                                    Marek Mudant