Zapraszamy na XIV edycję warsztatów szkoleniowych

Zapraszamy

przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin (Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów), przewodniczących KRPA, pełnomocników ds. profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków KRPA, członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników punktów konsultacyjnych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia na:

czternastą edycję warsztatów szkoleniowych pn. 

ZADANIA I KOMPETENCJE CZŁONKÓW GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZŁONKÓW ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH.

ROLA SAMORZĄDÓW GMIN W NOWOCZESNYM PRZECIWDZIAŁANIU UZALEŻNIENIOM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY.

NOWOŚĆ – Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w wersji WORD niezbędne autorskie druki do pracy w GKRPA (procedura zobowiązania do leczenia odwykowego plus kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po wprowadzeniu z dniem 30.04.2018 r. Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców) i ZI (Regulamin działania ZI i wszystkie niezbędne druki w procedurze NK).

 TEMATY WIODĄCE:

 1. Kompendium wiedzy z zakresu działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenie dla nowo powołanych członków GKRPA.
 2. Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowe zadania i obowiązki dla KRPA od stycznia 2019 r. Kompendium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Dialog motywujący w rozmowie z osobą doznającą przemocy i osobą stosującą przemoc a także z osobą uzależnioną i współuzależnioną – nowość.
 4. Tworzenie, realizacja, monitoring i ewaluacja Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 5. Ustawa antyprzemocowa – omówienie zmian w prawie, które będą obowiązywać od 30 listopada 2020 r. Sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty. Krzywdzenie dzieci – procedury odebrania dziecka z rodziny, w tym procedura odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie.
 6. Superwizja i profilaktyka wypalenia zawodowego pracowników służb pomocowych – nowość.

Warsztaty odbędą się w dniach

          22–25 listopada 2020 r. w czterogwiazdkowym Hotelu “PARYSKI” ****

ul. Paryskich 15, 34-500 Zakopane

Przytulny hotel na pełnym zieleni terenie w wiejskiej okolicy oddalony o 3 km od Aquaparku Zakopane i o 2 km od ośrodka narciarskiego Nosal. Obiekt położony jest 3 km od najbliższej stacji kolejowej.

Dostępne są różne opcje zakwaterowania: od spokojnych pokoi z płaskim telewizorem, minilodówką, miejscem wypoczynkowym i balkonem po przytulnie urządzone apartamenty z dwiema sypialniami, salonem i wanną z hydromasażem. We wszystkich jest zestaw do parzenia kawy i herbaty. Dostępna jest też sieć Wi-Fi. Udogodnienia obejmują przytulną restaurację, bar w prostym stylu i palarnię cygar. Do dyspozycji gości są również: kryty basen, jacuzzi, sauna, a także winiarnia.

Więcej informacji o Hotelu znajdziecie Państwo po kliknięciu na poniższy link:

https://hotelparyski.pl/

TRENERZY

Agnieszka Olszewska – prawniczka, prawniczka kanonistka, mediatorka rodzinna, trenerka szkoleniowa, superwizorka przemocy w rodzinie, wieloletnia pracowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, oraz Fundacji Projekt Starsi. Przez wiele lat współpracowała z innymi organizacjami pozarządowymi (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Aktywizacja, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej), absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, autorka wielu artykułów i publikacji (m.in. stała współpraca ze „Światem Problemów”, „Niebieską Linią”, „Wychowaniem w Przedszkolu”, „Emocjami”, Studium Prawa Europejskiego). Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia PTP), oraz Certyfikat Superwizora przemocy w rodzinie (Certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia PTP), Doktorantka studiów prawa kanonicznego UKSW, a także doktorantka prawa w INP PAN, studentka III roku psychologii.

Marek Mudant – certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie), emerytowany funkcjonariusz Policji w stopniu nadkomisarza (ostatnio zajmowane stanowisko – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Węgrowie), specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie. Od ponad 11 lat pracuje zarówno z osobami doznającymi przemocy jak również z osobami stosującymi przemoc. W KPP Węgrów był powiatowym koordynatorem procedury Niebieskiej Karty. Jest szkoleniowcem – praktykiem. W chwili obecnej jest doktorantem na studiach III stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach. Od 2011 roku pracuje w Zespołach Interdyscyplinarnych, w jednym z nich jest Przewodniczącym. Od 1993 roku jest członkiem Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadził szereg szkoleń z problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla podległych policjantów oraz nauczycieli, rodziców, kuratorów, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia i innych grup zawodowych w województwach: mazowieckim, lubelskim, łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim i pomorskim. Realizował m. in. szkolenia: Seminarium dla członków porozumienia „Niebieska Linia”, szkolenie dla kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, poprzedzające kontrolę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez administrację publiczną – II półrocze 2012 roku, a także brał udział w panelu ekspertów w NIK-u, szkolenie dla osób dyżurujących przy infolinii w ramach realizacji zadania Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, wykład podczas IX naukowej konferencji Fundacji „Mederi” w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, przeprowadził konferencję pt. „Jestem świadkiem przemocy – więc reaguję” zorganizowanej dla mieszkańców Miasta Malborka w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, przeprowadził szereg szkoleń i konsultacji dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. W roku akademickim 2014- 2015 był wykładowcą Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. Posiada również Certyfikat Dyrektora Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii oraz Prezesa Fundacji Edukacji Społecznej – „Studium wiedzy o profilaktyce narkomanii” oraz Certyfikat Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii, Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu oraz Dyrektora Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii – „Społeczne, prawne i medyczne aspekty narkomanii oraz wybranych zagadnień z zakresu HIV/AIDS”. Przeprowadził również szereg szkoleń dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w województwach mazowieckim, łódzkim, podlaskim i lubelskim. Opracował, wdrożył i zrealizował autorski Profilaktyczny Program Prewencyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie powiatu węgrowskiego pn. „Mamo, tato pomóż mi”, który skierowany był do nauczycieli i rodziców uczniów wszystkich typów szkół. Współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w realizacji programów profilaktycznych na terenie szkół z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

O R G A N I Z A C J A     S Z K O L E N I A 

22.11.2020r. (niedziela)

zakwaterowanie, rejestracja uczestników od godziny 12.00

23.11.2020r. (poniedziałek – do wyboru 1 lub 2)

 1. Kompendium wiedzy z zakresu prac gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o zmiany przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym tworzenie miejskich/gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w oparciu o Narodowy Program Zdrowia. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – prowadzenie zajęć – Marek Mudant.
 2. Dialog motywujący w rozmowie z osobą doznającą przemocy i osobą stosującą przemoc a także z osobą uzależnioną i współuzależnioną – prowadzenie zajęć – Agnieszka Olszewska.

8.00 – 9.00 śniadanie (obiad godz. 14.00 – 15.00)

9.00 – uroczyste przywitanie, przedstawienie harmonogramu

1.  9.30 – 16.30 (dwie przerwy kawowe plus przerwa obiadowa) Kompendium wiedzy z zakresu prac gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o zmiany przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym tworzenie miejskich/gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w oparciu o Narodowy Program Zdrowia. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

– prowadzenie zajęć – Marek Mudant.

 Moduł I: Działania KRPA w świetle nowych przepisów, Narodowy Program Zdrowia, priorytety dla profilaktyki i promocji zdrowia

 1. Wprowadzenie do Ustawy o zdrowiu publicznym:

– zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz zasady ich finansowania;

 1. Nowe zasady realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do Narodowego Programu Zdrowia:
  • cel operacyjny nr 2 NPZ „profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”;
  • poziomy profilaktyki według Narodowego Programu Zdrowia;
  • skuteczne strategie profilaktyczne;
 2. Programy profilaktyczne, jakie działania mogą być finansowane z „korkowego” według wytycznych NIK, rekomendacji PARPA a także zaleceń pokontrolnych RIO.

 Moduł II: Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od 05.01.2018 r.

 1. Kompetencje GKRPA w zakresie określania ograniczeń ilościowych i terytorialnych.
 2. Kryteria ustalania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych działających na terenie Gminy.
 3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia a usytuowanie punktu sprzedaży napojów alkoholowych – omówienie zagadnienia oraz kwestii spornych m.in.:
  • zgoda właściciela, użytkownika lub administratora na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym a pojęcie zwykłego zarządu;
  • definiowanie pojęcia budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
  • korzystanie z zezwolenia w lokalu podnajmowanym;
  • sprzedaż alkoholu 22:00 – 6:00 rano;
  • miejsce publiczne – co to znaczy w świetle nowej uchwały;
 4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zróżnicowanie ze względu na:
  • okres ważności;
  • miejsce ich spożycia;
  • stężenie alkoholu w napojach alkoholowych;
 5. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  • omówienie zagadnienia oraz kwestii spornych m.in.:
   • zaświadczenie czy decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu;
   • ważność warunkowej    decyzji    państwowego    powiatowego    inspektora    sanitarnego o warunkowym zatwierdzeniu zakładu;
   • postępowanie dowodowe z uwzględnieniem oględzin miejsca;
 6. Sprzedaż jednorazowa – Art. 18 (1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 7. PARPA a tzw. „ogródki piwne”- omówienie zagadnienia oraz kwestii spornych m.in. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tzw. „ogródku piwnym” zlokalizowanym przed sklepem – przedmiot regulacji gminy, likwidacja funkcjonujących przy sklepie „ogródków piwnych”.
 8. Organizacja imprezy masowej a sprzedaż alkoholu.

2. 9.30 – 16.30 (dwie przerwy kawowe plus przerwa obiadowa) Dialog motywujący. Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy – prowadzenie zajęć – Agnieszka Olszewska. 

 1. Rozmowa z osobą doświadczającą przemocy – skuteczna komunikacja.
 2. Rozmowa ze sprawcą przemocy – najważniejsze zasady.
 3. Podstawowe założenia w dialogu motywującym.
 4. Umiejętność słuchania.
 5. Odzwierciedlenia proste i złożone.
 6. Rodzaje pytań – dlaczego tak ważne jest zadawanie pytań otwartych?
 7. Opór i ambiwalencja.
 8. Jak być dobrym słuchaczem?

16.30 – 19.00 – czas wolny

19.00 – uroczysta regionalna kolacja integracyjna przy akompaniamencie profesjonalnego DJ wraz z występem Gazdy, dyskoteka. 

24.11.2020r. (wtorek – do wyboru 1 lub 2)

 1. Sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty – prowadzenie zajęć – Marek Mudant.
 2. Superwizja i profilaktyka wypalenia zawodowego – prowadzenie zajęć – Agnieszka Olszewska.

8.00 – 9.00 śniadanie (obiad godz. 14.00 – 15.00)

1.  9.00 – 14.00 (dwie przerwy kawowe) Sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty

prowadzenie zajęć – Marek Mudant. 

 1. Wprowadzenie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – analiza zapisów kluczowych z punktu widzenia zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych:
  • definicja przemocy w rodzinie,
  • zadania i obowiązki przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych i grup
 2. Narzędzia prawne w dyspozycji członków ZI/GR.
 3. Procedura interwencji prawnej w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. Realizacja procedury „Niebieskiej Karty”:
 • przesłanki wszczęcia procedury,
 • schemat realizacji z ujęciem ram czasowych,
 • przesłanki zakończenia procedury,
 • monitorowanie sytuacji rodziny.
 1. Niebieska Karta – zadania służb:
  • Policja,
  • M/GKRPA,
  • przedstawiciele oświaty,
  • przedstawiciele ochrony zdrowia,
  • OPS.
 2. Zakres odpowiedzialności w sytuacji przekroczenia uprawnień/zaniechania obowiązków.
 3. Działania ZI w sytuacjach niestandardowych, in.:
 • młodociany sprawca przemocy w rodzinie;
 • sprawca przemocy chory psychicznie;
 • przemoc opiekuna prawnego wobec osoby niepełnosprawnej, ubezwłasnowolnionej;
 • w „krzyżowym ogniu”- co robić gdy ofiara jest sprawcą, a sprawca ofiarą?
 • zmiana miejsca zamieszkania osób objętych procedurą;
 • odmowa współpracy przez ofiarę/sprawcę.
 1. Dziecko w procedurze „Niebieskiej Karty”.
 2. Odebranie dziecka z rodziny:
  • przebieg procedury zgodnie z literą prawa;
  • odpowiedź na wątpliwości powstałe wokół (m.in. obecność pracownika socjalnego w godzinach poza pracą OPS, pojazd i osoba uprawniona do przewożenia dzieci).
 3. Możliwości służące oddzieleniu sprawcy od ofiary, m.in.:
  • zatrzymanie;
  • opuszczenie mieszkania i zakaz zbliżania się;
  • ochrona rodziny przed sprawcą opuszczającym zakład karny;
  • zakaz kontaktów z dzieckiem;
  • stosowanie środków karnych;
  • co grozi osobie podejrzanej o przemoc nie respektującej orzeczeń sądu?
 4. Dokumentacja niezbędna do realizacji zadań zespołu interdyscyplinarnego/grup roboczych – omówienie, praca z dokumentami:
 • dokumenty u podstaw działania (m.in. porozumienie, regulamin działania, oświadczenie o zachowaniu poufności);
 • druki obligatoryjne i fakultatywne w realizacji procedur polegających na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (m.in. druki Niebieskie Karty, protokoły, listy, wnioski).
 1. Ochrona danych osobowych przez ZI/GR – błędy i wskazówki do ich unikania.
 2. Omówienie zmian w Ustawach : NOWOŚĆ tzw. Ustawa antyprzemocowa

-Ustawa –Kodeks postępowania cywilnego,

-Ustawa –Kodeks wykroczeń,

-Ustawy o Policji, w tym:

–omówienie uprawnień Policji w zakresie zatrzymywania sprawców przemocy w rodzinie oraz wydawania nakazów opuszczenia miejsca zamieszkania i zakazów zbliżania się,

-uprawnienia pracowników instytucji pomocy społecznej i kuratorów sądowych,

-Ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,

-Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

-Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym:

-rozszerzony skład Zespołów Interdyscyplinarnych,

-omówienie zmiany zapisów art. 11 a,

-obowiązki wynikające z zapisów nowego art. 11 b w/w Ustawy dla organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

 1. Tworzenie, realizacja, monitoring i ewaluacja Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

2. 9.00 – 14.00 (dwie przerwy kawowe) Superwizja i profilaktyka wypalenia zawodowego – prowadzenie zajęć – Agnieszka Olszewska. 

 1. Warsztat superwizyjny dla uczestników – możliwość omówienia własnych przypadków.
 2. Czym jest wypalenie zawodowe?
 3. Przyczyny i skutki wypalenia zawodowego.
 4. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna – poszukiwanie własnej motywacji.
 5. Stres – źródła i sposoby radzenia sobie ze stresem.
 6. Umiejętność rozpoznania pierwszych oznak wypalenia zawodowego.
 7. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

15.00 – 19.00 – czas wolny – do wyboru dwie opcje:

 1. Zorganizowanie przewozu do Term Chochołowskich – wstęp na Termy za dodatkową opłatą (po stronie organizatora przewóz w obie strony).
 2. Czas wolny do dyspozycji uczestników. 

19.00 – kolacja integracyjna serwowana.

 25.11.2020r. (środa)

8.00 – 9.00 śniadanie

9.00 – 12.00 (przerwa kawowa)

 1. Indywidualne konsultacje z trenerami: Agnieszka Olszewska i Marek Mudant.
 2. Podsumowanie szkolenia, rozdanie certyfikatów, wyjazd około godz. 12.00.

 CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI

1200 zł w przypadku zgłoszenia jednej lub dwóch osób

1150 zł od osoby (w przypadku zgłoszenia dwóch do 7 osób)

1090 zł od osoby (w przypadku zgłoszenia 8 i więcej osób)

CENA OBEJMUJE

 • autorskie materiały szkoleniowe i warsztatowe, w tym niezbędne autorskie druki do pracy w GKRPA (procedura zobowiązania do leczenia odwykowego plus kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po wprowadzeniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców) i ZI (Regulamin działania ZI i wszystkie niezbędne druki w procedurze NK);
 • opiekę koordynatora na miejscu;
 • certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia z zakresu profilaktyki i rpa., w oparciu o wymóg art. 4 1 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (wymóg odbycia przeszkolenia przez członków KRPA) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • zakwaterowanie w pokojach 2, 3 lub 4 osobowych (pokoje 4 osobowe – apartamenty składające się z 2 pokoi aneksu kuchennego i łazienki) wraz z wyżywieniem (3 noclegi ze śniadaniem, 3 obiady, 2 kolacje w tym jedna kolacja integracyjna z udziałem DJ i gazdy, dyskoteka, serwis kawowy);
 • bezpłatny parking.

 

NA    ŻYCZENIE    UCZESTNIKÓW    ISNTNIEJE    MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA WYJAZDU DO TERM CHOCHOŁOWSKICH

w dniu 24 listopada 2020 roku.

UWAGA!!! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA (40 osób). DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 10.11.2020 R. 

*dojazd na szkolenie uczestnik zapewnia we własnym zakresie

 W przypadku pytań prosimy o kontakt:

793-080-056 – Marek Mudant

Formularz zgłoszeniowy>>>

Ten wpis został opublikowany w kategorii nowości i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.