Szkolenie pt. „Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w oparciu o przepisy prawa dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Harmonogram szkolenia nr 4:

 1. Statystyki i badania dotyczące przemocy w rodzinie.
 2. Przemoc w rodzinie – analiza definicji (art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 115 § 11 kodeks karny):

– usystematyzowanie wiedzy uczestników;

– obalanie mitów – przedstawianie faktów.

 1. Podstawowe artykuły prawne dotyczące przemocy w rodzinie – omówienie i interpretacja:

– znęcanie się nad rodziną – przemoc psychiczna i fizyczna, art. 207 kodeks karny;

– przemoc seksualna, art. 197 kodeks karny;

– obcowanie płciowe z małoletnim, art. 200 kodeks karny;

– kazirodztwo, art. 201 kodeks karny;

– grożenie, zmuszanie do określonego zachowania, art. 190, 191, 115 § 12 kodeks karny;

– uporczywe nękanie, stalking, art. 190a kodeks karny, art. 107 kodeks wykroczeń;

– narażanie na niebezpieczeństwo, art. 160 kodeks karny;

– nieudzielenie pomocy, art. 162 kodeks karny;

– pozbawienie człowieka wolności, art. 189 kodeks karny;

– naruszenie nietykalności cielesnej, art. 217 kodeks karny;

– powodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 156 kodeks karny;

– inne uszkodzenia ciała, art. 157 kodeks karny;

– naruszenie miru domowego, art. 193 kodeks karny;

– uchylanie się od obowiązku opieki, uporczywa niealimentacja, art. 209 kodeks karny;

– kradzież, lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej, art. 278, 279 kodeks karny;

– niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku, art. 288 kodeks karny;

– znieważanie, art. 216 kodeks karny;

– porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się, art. 210 kodeks karny;

– uprowadzenie lub zatrzymanie, art. 211 kodeks karny;

– rozpijanie małoletniego, art. 208 kodeks karny;

– nieprzestrzeganie wyroków i postanowień sądowych, art. 244 kodeks karny;

– wywieranie wpływu na świadka i innych uczestników postępowania, art. 245 kodeks karny;

– doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, art. 282 kodeks karny.

 1. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 2. Przegląd i klaryfikacja zadań zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych z uwzględnieniem służb i instytucji wchodzących w ich skład.
 1. Dokumentacja niezbędna do realizacji zadań zespołu interdyscyplinarnego/grup roboczych – omówienie, praca z dokumentami:

– dokumenty u podstaw działania (m.in. porozumienie, regulamin działania, oświadczenie o zachowaniu poufności);

– druki obligatoryjne i fakultatywne w realizacji procedur polegających na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (m.in. druki Niebieskie Karty, protokoły, listy, wnioski).

 1. Działalność zespołu interdyscyplinarnego:

– warsztat umiejętności interpersonalnych;

– praca w grupie – zasady efektywnego współdziałania.

 1. Standardy i procedury rekomendowane przy tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Policja, Prokuratura i Sądy, Pomoc Społeczna, Służba Zdrowia, Placówki Oświatowe, Organizacje Pozarządowe, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
 1. Procedura interwencji prawnej w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. Realizacja procedury „Niebieskiej Karty”:

– przesłanki wszczęcia procedury;

– schemat realizacji z ujęciem ram czasowych;

– przesłanki zakończenia procedury;

– monitorowanie rodziny.

 1. Dziecko doświadczające przemocy seksualnej w rodzinie:

– rodzaje doświadczanej przez dzieci przemocy;

– syndrom dziecka krzywdzonego i inne konsekwencje doznawania przemocy;

– symptomy specyficzne i niespecyficzne przemocy seksualnej;

– rozmowa z dzieckiem, wobec którego istnieje podejrzenie o doświadczaniu przemocy seksualnej – zakres kompetencji przedstawicieli służb i instytucji;

– rozmowa z dzieckiem doświadczającym przemocy seksualnej – wskazówki;

– procedury interwencyjne i prawne.

 1. Procedura przymusowego odbierania dzieci z uwzględnieniem podstawy prawnej (rozdział 5 Kodeksu postępowania cywilnego).
 1. Karcenie dzieci w Polskim ustawodawstwie (Konstytucja RP, Kodeks karny a zdanie Polaków, dopuszczalność stosowania kar fizycznych na świecie).
 1. Bezpłatne formy pomocy udzielane osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
 2. Ochrona ofiar przed dalszym krzywdzeniem (formy pomocy psychologicznej i prawnej).
 3. Sprawcy przemocy – źródła zachowań, czynniki ryzyka.
 4. Inicjowanie działań wobec sprawców przemocy.
 5. Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy w rodzinie – rekomendacje PARPA, skuteczne techniki.
 6. Działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
 7. Ochrona danych osobowych (zbiór danych, przetwarzanie danych, oświadczenie woli).
 8. Uniwersalna profilaktyka przemocy – podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w środowisku lokalnym (kampanie dot. przemocy w rodzinie prowadzone w Polsce i zagranicą).
 1. Zakończenie oraz rozdanie zaświadczeń.
Ten wpis został opublikowany w kategorii harmonogramy szkoleń i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.