„Odebranie dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie”

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku w Polsce doszło do kilkudziesięciu przypadków krzywdzenia dzieci. Praktycznie każdego dnia media przekazują nam dramatyczne informacje o skatowaniu, pobiciu, zaniedbywaniu najsłabszych i bezbronnych dzieci. W dniu 12 lipca 2017 roku weszły w życie zmienione (zaostrzone) przepisy dot. znęcania się nad dziećmi.

Planowane są kolejne zmiany w przepisach, szczególnie dot. współpracy pomiędzy Sądami Rodzinnymi a Prokuraturami. Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają wspólnie z Policją i Służbą Zdrowia odpowiednie narzędzia m.in. do wczesnego reagowania na krzywdzenie najmłodszych a także do odbierania dzieci w związku z przemocą. Jest to ich ustawowy obowiązek. Pomimo to, jak wynika z doniesień medialnych, że wielokrotnie ze strony w/w służb dochodziło do zaniedbań, czy wręcz do niedopełnienia obowiązków zawodowych i służbowych. W wielu przypadkach odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą Sądy rozpatrując zażalenia rodziców (opiekunów) dzieci stwierdzały brak zasadności, legalności lub prawidłowości przy procedurze odebrania dziecka z rodziny. Wielu pracowników nie potrafi zbyt wcześnie ujawnić czynników krzywdzenia dziecka. Mając powyższe na uwadze wychodzimy do Państwa z poniższą Ofertą szkolenia.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy socjalni, koordynatorzy pieczy zastępczej, asystenci rodziny zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych oraz inne podmioty biorące udział w procedurze odebrania dziecka.

Cele i korzyści:

– pogłębienie wiedzy w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony małoletnich dzieci w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie, interwencji w środowisku w związku z odebraniem dziecka od rodziny, przewozem dziecka i jego przekazaniem do pieczy zastępczej,

– nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu prowadzenia i dokumentowania przeprowadzonych czynności,

– prezentacja wzorów przydatnych dokumentów,

– podkreślenie zadań i obowiązków przedstawicieli poszczególnych służb,

– wymiana wzajemnych doświadczeń.

Program szkolenia

 1. Prawa dziecka i ich ochrona w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 2. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka.
 3. Rodzaje i formy krzywdzenia dzieci.
 4. Dziecko jako świadek i ofiara przemocy w rodzinie.
 5. Procedura Niebieskiej Karty w sytuacji przemocy wobec dziecka.
 6. Przesłanki do odebrania dziecka z rodziny.
 7. Przygotowanie do procedury – portret stron zaangażowanych w odebranie dziecka: charakterystyka rodziny, charakterystyka dziecka, charakterystyka osób uprawnionych do odebrania dziecka
 8. Prawo a odebranie dziecka:

– zalecenia Unii Europejskiej w zakresie opieki nad dzieckiem;

– odebranie dziecka w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (nowelizacja ustawy z dn. 30.04.2016 r.);

– odebranie dziecka w świetle przepisów kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych;

– odebranie dziecka w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Procedury odebrania dziecka z rodziny w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

 1. Udział i kompetencje służb uczestniczących w procedurze odebrania dziecka.
 2. Przewóz dziecka odebranego z rodziny.
 3. Dokumentowanie odebrania dziecka.
 4. Kontrola zasadności i legalności odebrania dziecka.
 5. Odebranie dziecka z rodziny po godzinach pracy OPS w związku z przemocą oraz innymi sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu dziecka.
 6. Umieszczenie dziecka u osób najbliższych.
 7. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.
 8. Metodyka odbierania dziecka z powodu orzeczenia sądu o umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej:

– zadania pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

– zadania kuratora sądowego.

 1. Panel dyskusyjny – wymiana doświadczeń, przedstawienie różnych przypadków odebrania dziecka.
 2. Zakończenie i rozdanie certyfikatów.

Prowadzący:

Marek Mudant – ukończył studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo narodowe o specjalności bezpieczeństwo państwa, studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w administracji publicznej; obecnie w trakcie studiów III stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach. Trener, mediator, certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Funkcjonariusz Policji w stopniu nadkomisarza, specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie. Posiada Certyfikat Dyrektora Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii oraz Prezesa Fundacji Edukacji Społecznej –„Studium wiedzy o profilaktyce narkomanii” oraz Certyfikat Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu oraz Dyrektora Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii – „Społeczne, prawne i medyczne aspekty narkomanii oraz wybranych zagadnień z zakresu HIV/AIDS”. Posiada doświadczenie w pracy z osobami doznającymi oraz stosującymi przemoc. Pełnił funkcję powiatowego koordynatora procedury Niebieskiej Karty w Węgrowie. Od 2011 roku członek w Zespołach Interdyscyplinarnych, w jednym pełni funkcję Przewodniczącego. Opracował, wdrożył i zrealizował autorski Profilaktyczny Program Prewencyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie powiatu węgrowskiego pn. „Mamo, tato pomóż mi”, skierowany do nauczycieli i rodziców uczniów wszystkich typów szkół. Współpracuje  ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w realizacji programów profilaktycznych  na terenie szkół z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. W roku akademickim 2014-2015 wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Założyciel i właściciel M-M Marek Mudant.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OFEROWANYCH PRZEZE MNIE SZKOLEŃ ORAZ WARSZTATÓW ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.mmszkolenia.edu.pl                                                                             

Z poważaniem:

mgr Marek Mudant

(Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w Rodzinie /Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)

M-M Marek MUDANT

07-110 Grębków

ul. Siedlecka 11

NIP 824-102-70-45

REGON: 364236746

tel: 793-080-056

mail; marekmudant@wp.pl

lub mmszkolenia@o2.pl

                                    

Ten wpis został opublikowany w kategorii harmonogramy szkoleń, nowości i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.