„Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kompendium wiedzy z zakresu działalności KRPA ”

Szkolenie m.in. dla nowych członków KRPA.

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, M-M Marek MUDANT przesyła Państwu ofertę szkolenia dla członków KRPA połączonego wraz ze szkoleniem dla sprzedawców oraz właścicieli punktów sprzedaży alkoholu z możliwością powiązania szkoleń z ościennymi gminami. Po wyborach samorządowych 2018 r. w wielu gminach zmieniły się w składach osobowych Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (doszli nowi członkowie lub zmieniły się całe składy).

Dlatego wychodząc Państwu oczekiwaniom przygotowaliśmy n/w Oferty szkoleń dla członków KRPA i sprzedawców napojów alkoholowych.

 Oferujemy szkolenie dla jednej lub więcej KRPA:

1.         Koszt szkolenia członków KRPA dla jednej gminy wynosi 1 000 zł brutto (bez limitu ilości osób) – czas trwania szkolenia: 4 godziny szkoleniowe (istnieje możliwość zwiększenia ilości godzin szkoleniowych w zależności od potrzeb)

W cenie szkolenia oferujemy:

 • Zaświadczenia ukończenia szkolenia;
 • Autorskie materiały szkoleniowe;
 • Konsultacje telefoniczne, mailowe z trenerem;
 1. W ramach oferty zrealizujemy również szkolenie stacjonarne dla właścicieli punktów sprzedaży alkoholu w cenie 600 zł brutto (do 30 punktów sprzedaży alkoholu)
  • czas trwania szkolenia: dwie godziny szkoleniowe plus 15 minut indywidualnych konsultacji – oba szkolenia odbywają się jednego dnia.

Łączny koszt realizacji dwóch szkoleń dla jednej gminy to 1 600 zł brutto. Istnieje także możliwość łączenia szkoleń dla członków KRPA z sąsiednich gmin – maksymalnie 3 gminy – do 25 uczestników.

Natomiast szkolenia dla sprzedawców – przedsiębiorców ze względów organizacyjnych wskazane są dla jednej gminy.

Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać wyłącznie ze szkolenia dla członków KRPA, wówczas koszt szkolenia wynosi 1 500 zł brutto dla jednej gminy.

Przy szkoleniach łączonych z sąsiednimi gminami cena do negocjacji.

Ponadto oferujemy Państwu szkolenie wyjazdowe dla członków GKRPA i ZI, (w tym nowo powołanych członków) w Zakopanem w dniach od 3 do 6 marca 2019 roku – więcej informacji na temat tego szkolenia w odrębnej Ofercie i na stronie internetowej www.mmszkolenia.edu.pl

 SZKOLENIE MODUŁOWE DLA CZŁONKÓW KRPA

Moduł I: Działania KRPA w świetle nowych przepisów, Narodowy Program Zdrowia, priorytety dla profilaktyki i promocji zdrowia

 1. Wprowadzenie do Ustawy o zdrowiu publicznym

– Zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz zasady ich finansowania;

 1. Nowe zasady realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do Narodowego Programu Zdrowia:

– cel operacyjny nr 2 NPZ „profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”; – poziomy profilaktyki według Narodowego Programu Zdrowia ;

– skuteczne strategie profilaktyczne;

 1. Programy profilaktyczne, jakie działania mogą być finansowane z „korkowego” według wytycznych NIK, rekomendacji PARPA a także zaleceń pokontrolnych RIO.

 Moduł   II:   Realizacja   zadań   wynikających   z   ustawy   o   wychowaniu   w   trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2019 r.

Tematyka szkolenia:

 1. Kompetencje GKRPA w zakresie określania ograniczeń ilościowych i terytorialnych.
 2. Kryteria ustalania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych działających na terenie Gminy.
 3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia a usytuowanie punktu sprzedaży napojów alkoholowych – omówienie zagadnienia oraz kwestii spornych in.:
  • zgoda właściciela, użytkownika lub administratora na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym a pojęcie zwykłego zarządu,
  • definiowanie pojęcia budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
  • korzystanie z zezwolenia w lokalu podnajmowanym,
  • sprzedaż alkoholu 22:00 – 6:00 rano,
  • miejsce publiczne – co to znaczy w świetle nowej uchwały?
 4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zróżnicowanie ze względu na:
  • na okres ważności
  • na miejsce ich spożycia
  • na stężenie alkoholu w napojach alkoholowych.
 5. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – omówienie zagadnienia oraz kwestii spornych in.:
  • zaświadczenie czy decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu?
  • ważność warunkowej decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkowym zatwierdzeniu zakładu
  • postępowanie dowodowe z uwzględnieniem oględzin miejsca.
 6. Sprzedaż jednorazowa – Art. 18 (1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 7. PARPA a tzw. „ogródki piwne”- omówienie zagadnienia oraz kwestii spornych m.in. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tzw. „ogródku piwnym” zlokalizowanym przed sklepem – przedmiot regulacji gminy, likwidacja funkcjonujących przy sklepie „ogródków piwnych”.
 8. Organizacja imprezy masowej a sprzedaż alkoholu.

SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW ORAZ WŁAŚCICIELI PUNKTÓW

 SPRZEDAŻY ALKOHOLU

Nasze szkolenia prowadzone są przez bardzo doświadczonych trenerów posiadających wiedzę z zakresu kontroli i audytu przy wykorzystaniu oryginalnych metod szkoleniowych zapewnią Państwu wzrost wpływów z tzw. „korkowego – kapslowego” do Waszych budżetów. Kontrole Najwyższej Izby Kontroli w latach ubiegłych wykazały, że sprzedawcy celowo zaniżają kwotę oświadczeń wartości sprzedaży napojów alkoholowych za poprzedni rok, a co za tym idzie pomniejszają wpływy do budżetów samorządów terytorialnych z tzw. „korkowego”.

Dlatego też wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy dwie propozycje szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych, właścicieli i pracowników sklepów, pubów, restauracji, barów, stacji benzynowych oraz wszystkich pozostałych punktów, które posiadają wydaną przez gminę/miasto koncesję na sprzedaż alkoholu. Podczas szkolenia wykorzystujemy najnowsze pomoce edukacyjne (film, prezentacja multimedialna, alkogogle – obrazujące zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu).

Wariant I – szkolenia stacjonarne w siedzibach urzędów miast i gmin (do 30 uczestników):

W przypadku zamówienia szkolenia dla sprzedawców alkoholu łączonego wraz ze szkoleniem dla KRPA obowiązuje cena promocyjna – tylko 600 zł. Natomiast jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać wyłącznie z oferty dla sprzedawców, wówczas koszt szkolenia wynosi:

 1. Szkolenie 2 godziny dydaktyczne – cena 1.000 zł (cena obejmuje materiały informacyjne oraz zaświadczenia).
 2. Szkolenie 3 godziny dydaktyczne – cena 1.200 zł.
 3. Szkolenie 4 godziny dydaktyczne – cena 1.400 zł.

Program szkolenia stacjonarnego dla przedsiębiorców i właścicieli sklepów, lokali gastronomicznych sprzedających i podających napoje alkoholowe:

 1. Mechanizmy oddziaływania alkoholu na organizm człowieka: czym jest alkohol, jakie są krótko i długoterminowe skutki jego zażywania, kiedy mówimy o chorobie alkoholowej.
 2. Szkody wynikające ze spożywania alkoholu przez nieletnich, nietrzeźwych i kobiety w ciąży.
 3. Aspekty prawne związane ze sprzedażą alkoholu (np. art. 15, art. 43), dotyczące m.in. sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw.
 4. Warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Sytuacje, w których sprzedawca może zostać pozbawiony koncesji.
 6. Reklama i promocja napojów alkoholowych – obowiązki sprzedawców i przedsiębiorców.
 7. Ćwiczenie praktycznych umiejętności rozpoznawania wieku oraz braku trzeźwości kupujących alkohol.
 8. Poszukiwanie skutecznych sposobów odmawiania nieletnim i nietrzeźwym klientom.
 9. Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości wprowadzone z dniem 01.01.2016 r. – uprawnienia i obowiązki wynikające ze zmian dla przedsiębiorców. Analiza projektu nowelizacji ustawy.
 10. Uprawnienia i obowiązki sprzedawców wynikające z w/w ustawy.
 11. Zakazy i nakazy dot. sprzedaży napojów alkoholowych.
 12. Odpowiedzialność karna sprzedawców za naruszanie przepisów w/w ustawy.
 13. Kontrole przedsiębiorców dokonywane przez NIK, KRPA i inne instytucje – obowiązki, uprawnienia i omówienie najczęstszych naruszeń przepisów (w tym zaniżanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych) – omówienie obowiązków kontrolowanego.
 14. Badania ankietowe i statystyka dot. naruszania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
 15. Pytania do eksperta, podsumowanie szkolenia, rozdanie indywidualnych certyfikatów.

MIEJSCE: wyznaczone przez Zamawiającego.

CEL: Szkolenie ma za zadanie uzmysłowić właścicielom punktów sprzedaży oraz sprzedawcom skalę odpowiedzialności wynikającą z posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, poprzez poznanie praw i obowiązków na nich spoczywających. Uczestnicy dowiedzą się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Wariant II – szkolenia w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

Oferujemy Państwu również indywidualne/terenowe szkolenia bezpośrednio w punktach sprzedaży alkoholu/tytoniu wg harmonogramu przesłanego przez zamawiającego. Zaletą takiej formy szkolenia jest przede wszystkim czas, który oszczędzają przedsiębiorcy. Szkolenie odbywa się bezpośrednio w miejscu pracy sprzedawcy. Jest doskonałą alternatywą, kiedy ciężko jest zaprosić sprzedawców z całej gminy/miasta w jedno miejsce w tym samym czasie. Dla ludzi zabieganych jest to forma idealna, ze względu na konkretne informacje przekazane w krótkim czasie (ok. 15-30 minut). Potwierdzeniem wykonania usługi będzie lista z odbytych wizyt w placówkach sprzedających napoje alkoholowe, potwierdzona podpisem właściciela placówki, sprzedawcy lub innej osoby uprawnionej.

Program szkolenia indywidualnego/terenowego bezpośrednio w punktach sprzedaży napojów alkoholowych:

 1. Aspekty prawne związane ze sprzedażą alkoholu (np. art. 15, art. 43), dotyczące m.in. sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw; obowiązków wynikających z posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz możliwości jej utraty.
 2. Szkody wynikające ze spożywania alkoholu przez nieletnich, nietrzeźwych i kobiety w ciąży.
 3. Rozpoznawanie osób i sytuacji, w których nie powinno się sprzedawać alkoholu.
 4. Skuteczne sposoby odmawiania sprzedaży alkoholu nietrzeźwym i nieletnim.
 5. Sprzedaż wyrobów tytoniowych nieletnim – konsekwencje.

MIEJSCE: w punkcie sprzedaży wyznaczonym przez Zamawiającego.

CZAS TRWANIA: ok. 15-30 minut w każdym z punktów sprzedaży/podawania napojów alkoholowych.

CENA: w zależności od ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych (średnio od 50 do 100 zł za jeden punkt sprzedaży/podawania napojów alkoholowych).

LICZBA UCZESTNIKÓW: sprzedawcy i właściciele danego punktu sprzedaży.

CEL: Szkolenie ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości pracowników sklepów i lokali z zakresu regulacji prawnych; rozwiązywania problemów z jakimi spotykają się na co dzień w trakcie podawania alkoholu oraz wypracowanie dobrych wzorców odpowiedzialnej sprzedaży tego produktu, jak również ograniczenie przykrych konsekwencji nadmiernego, nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu.

Trenerzy prowadzący:

Zbigniew  Rzymkowski  –  ukończył  studia  magisterskie  na   kierunku   administracji,   studia   podyplomowe  z   zakresu przygotowania pedagogicznego – uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych i wychowanie komunikacyjne dla nauczycieli. Od ponad 10 lat pracuje zarówno z osobami doznającymi przemocy, jak również z osobami stosującymi przemoc. Jest szkoleniowcem, ale też praktykiem. Od 2007 roku jest członkiem Powiatowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Powiatu Żuromińskiego, od 2011 roku pracuje w Zespole Interdyscyplinarnym, a od września 2015 roku w Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadził szereg szkoleń z problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla podległych policjantów oraz nauczycieli, rodziców, kuratorów, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia i innych grup zawodowych oraz szkolenia dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sprzedawców.

Marek Mudant – certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie), emerytowany funkcjonariusz Policji w stopniu nadkomisarza (ostatnio zajmowane stanowisko – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Węgrowie), specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie. Od ponad 11 lat pracuje zarówno z osobami doznającymi przemocy jak również z osobami stosującymi przemoc. W KPP Węgrów był powiatowym koordynatorem procedury Niebieskiej Karty. Jest szkoleniowcem – praktykiem. W chwili obecnej jest doktorantem na studiach III stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach. Od 2011 roku pracuje w Zespołach Interdyscyplinarnych, w jednym z nich jest Przewodniczącym. Od 1993 roku jest członkiem Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadził szereg szkoleń z problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla podległych policjantów oraz nauczycieli, rodziców, kuratorów, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia i innych grup zawodowych w województwach: mazowieckim, lubelskim, łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim i pomorskim. Realizował m. in. szkolenia: Seminarium dla członków porozumienia „Niebieska Linia”, szkolenie dla kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, poprzedzające kontrolę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez administrację publiczną – II półrocze 2012 roku, a także brał udział w panelu ekspertów w NIK – u, szkolenie dla osób dyżurujących przy infolinii w ramach realizacji zadania Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, wykład podczas IX naukowej konferencji Fundacji „Mederi” w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, przeprowadził konferencję pt. „Jestem świadkiem przemocy – więc reaguję” zorganizowanej dla mieszkańców Miasta Malborka w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, przeprowadził szereg szkoleń i konsultacji dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. W roku akademickim 2014- 2015 był wykładowcą Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Posiada również Certyfikat Dyrektora Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii oraz Prezesa Fundacji Edukacji Społecznej – „Studium wiedzy o profilaktyce narkomanii” oraz Certyfikat Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii, Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu oraz Dyrektora Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii – „Społeczne, prawne i medyczne aspekty narkomanii oraz wybranych zagadnień z zakresu HIV/AIDS”. Przeprowadził również szereg szkoleń dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w województwach mazowieckim, łódzkim, podlaskim i lubelskim. Opracował, wdrożył i zrealizował autorski Profilaktyczny Program Prewencyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie powiatu węgrowskiego pn. „Mamo, tato pomóż mi”, który skierowany był do nauczycieli i rodziców uczniów wszystkich typów szkół. Współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w realizacji programów profilaktycznych na terenie szkół z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OFEROWANYCH PRZEZE MNIE SZKOLEŃ ORAZ WARSZTATÓW ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA                  STRONIE INETERNETOWEJ: www.mmszkolenia.edu.pl

 

mgr Marek Mudant – Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ten wpis został opublikowany w kategorii nowości i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.