Szkoły wszystkich typów (nauczyciele, uczniowie, rodzice)

Oferta szkoleniowa dla szkół wszystkich typów (nauczyciele, uczniowie, rodzice) – warsztaty i szkolenia.

Uczniowie:

– Używki (alkohol, nikotyna);

– Narkotyki;

– Nowe substancje psychoaktywne tzw. „Dopalacze”;

– Przemoc, agresja rówieśnicza;

– Cyberprzemoc.

Nauczyciele:

– Przemoc w szkole;

– Używki w szkole;

– „Nowe substancje psychoaktywne – postępowanie z uczniem znajdującym się pod wpływem środków odurzających”- zajęcia teoretyczne połączone z zajęciami praktycznymi z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej; NOWOŚĆ!!!

– Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów;

– Niebieska Karta;

– Dziecko krzywdzone.

Rodzice:

– Przemoc, agresja;

– Uzależnienia;

– Narkotyki;

– Nowe substancje psychoaktywne tzw. „Dopalacze”.

Sprawdź również ofertę szkoleniową w zakładce: „Zagadnienia wspólne dla M/GKRPA, ZI/GR, OPS i innych podmiotów”.

Przykładowe Harmonogramy szkoleń: