Marek Mudant

dr Marek Mudant – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, certyfikowany (Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, emerytowany funkcjonariusz Policji w stopniu nadkomisarza (ostatnio zajmowane stanowisko – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Węgrowie), specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie.

Pracuję od ponad 23 lat z zarówno z osobami doznającymi przemocy jak również z osobami stosującymi przemoc. W KPP Węgrów byłem powiatowym koordynatorem procedury Niebieskiej Karty. Jestem szkoleniowcem – praktykiem od 2011 roku. Od 2011 roku pracuję również w Zespołach Interdyscyplinarnych, w jednym z nich jestem Przewodniczącym ZI. Pracuję również w innych jednostkach pomocy społecznej (PCPR, OIK, OPS) na terenie powiatów sokołowskiego, węgrowskiego i wołomińskiego w województwie mazowieckim.

Od 1993 roku byłem i jestem członkiem Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadziłem szereg szkoleń z problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla podległych policjantów oraz nauczycieli, rodziców, kuratorów, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia i innych grup zawodowych na terenie całej Polski. M.in. realizowałem szkolenia: Seminarium dla członków porozumienia „Niebieska Linia”, szkolenie dla kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, poprzedzające kontrolę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez administrację publiczną – II półrocze 2012 roku, a także brałem udział w panelu ekspertów w NIK-u, szkolenie dla osób dyżurujących przy infolinii w ramach realizacji zadania Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, wykład podczas IX naukowej konferencji Fundacji „Mederi” w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, przeprowadziłem konferencję pt. „Jestem świadkiem przemocy – więc reaguję” zorganizowanej dla mieszkańców Miasta Malborka w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, przeprowadziłem szereg szkoleń i konsultacji dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. W roku akademickim 2014-2015 byłem wykładowcą Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Posiadam również Certyfikat Dyrektora Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii oraz Prezesa Fundacji Edukacji Społecznej –„Studium wiedzy o profilaktyce narkomanii” oraz Certyfikat Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii, Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu oraz Dyrektora Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii – „Społeczne, prawne i medyczne aspekty narkomanii oraz wybranych zagadnień z zakresu HIV/AIDS”. Przeprowadziłem również szereg szkoleń dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w województwach: mazowieckim i lubelskim. Opracowałem, wdrożyłem i zrealizowałem autorski Profilaktyczny Program Prewencyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie powiatu węgrowskiego pn. „Mamo, tato pomóż mi”, który skierowany był do nauczycieli i rodziców uczniów wszystkich typów szkół. Współpracuję ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w realizacji programów profilaktycznych na terenie szkół z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Współzałożyciel i członek Zarządu Fundacji „ITA”.