dr Beata Bocian-Waszkiewicz- doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta rodzinny, seksuolog kliniczny, edukator profilaktyki I i II stopnia, edukator profilaktyki w zakresie uzależnień behawioralnych
– wieloletni pedagog w szkołach na różnych poziomach, obecnie dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej
– nauczyciel akademicki z ponad 20 letnim stażem pracy o bogatym dorobku naukowo- badawczym, autorka wielu publikacji z pedagogiki resocjalizacyjnej, specjalnej, profilaktyki społecznej i praw człowieka- posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako przewodnicząca tego zespołu
– brała udział w realizacji wielu projektów i grantów dotyczących wsparcia społecznego i wdrażania idei edukacji inkluzyjnej
– brała udział w pracach zespołu powołanego przy Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji i MEN w celu opracowania narzędzia do monitoringu stopnia wdrażania standardów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
– autorka programu szkolenia e-learning dla Ośrodka Rozwoju Edukacji
– Indywidualizacja procesu resocjalizacji nieletnich w MOW Planowanie, udzielanie
i ocena efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej – i prowadzenie tego szkolenia dla nauczycieli i wychowawców MOW z całej Polski (2016)
▪ posiada uprawnienia do realizacji wielu rekomendowanych programów
profilaktycznych: program profilaktyczny Unplugged, program wychowawczo profilaktyczny Program Domowych Detektywów, Jaś i Małgosia na tropie, program wychowawczo profilaktyczny Fantastyczne Możliwości, program profilaktyczno wychowawczy Spójrz inaczej (wszystkie etapy), program profilaktyczno wychowawczy Spójrz inaczej na agresję, program profilaktyczny W zgodzie z sobą i grupą, projekt wychowawczo-profilaktyczny Trzy Koła.