Strona internetowa „M-M szkolenia, warsztaty, konsultacje…” funkcjonuje pod adresem www.mmszkolenia.edu.pl i ukazuje działalność firmy szkoleniowej o nazwie „Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych dr Marek Mudant”.

Właścicielem strony i administratorem danych jest Marek Mudant, tel. 793 080 056, e-mail: marekmudant@wp.pl.

Administrator strony internetowej stosuje się do przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1) oraz w Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),

Zasady przetwarzania danych

Firma Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych dr Marek Mudant przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Zbierając i przetwarzając dane osobowe stosujemy się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełniamy co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

1.1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”
 2. „ograniczenie celu”,
 3. „minimalizacja danych”,
 4. „prawidłowość”,
 5. „ograniczenie przechowywania”,
 6. „integralność i poufność”.

1.2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, w szczególności Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma „Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych dr Marek Mudant” z siedzibą w Grębkowie, ul. Siedlecka 11, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: marekmudant@wp.pl lub za pomocą poczty, kierując korespondencję na adres: Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych dr Marek Mudant, 07-110 Grębków, ul. Siedlecka 11.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem ze strony www.mmszkolenia.edu.pl będą przetwarzane w następujących celach:

 1. związanych z prowadzoną działalnością Firmy „Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych dr Marek Mudant”, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk,
 2. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach,
 3. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 4. archiwizacji,
 5. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Firmie „Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych dr Marek Mudant”,
 6. udostępniania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda,
 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Kto będzie odbiorcą Państwa danych i gdzie będą one przekazywane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w Firmie „Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych dr Marek Mudant” i nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane?

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować naszą Firmę do przetwarzania danych przez określony czas,
 2. obsługi zawartej umowy,
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora danych,
 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Komunikacja między Państwa komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Państwa dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Jakie Państwo posiadacie prawo?

Prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
 2. sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. przeniesienia Państwa danych osobowych.

Mają Państwo również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Państwa dane, które są zbierane za pomocą cookies, Firma „Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych dr Marek Mudant” w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Państwa osoby. Zatem jeśli chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących praw, zostaną Państwo poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji w celu Państwa identyfikacji.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą Firmę, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie będą konsekwencje nie podania danych?

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do skontaktowania się z Państwem, bez ich podania skontaktowanie się lub przekazanie istotnych dla Państwa informacji będzie niemożliwe.

W jaki sposób profilujemy?

Firma „Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych dr Marek Mudant” nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie prowadzi też rejestracji użytkowników strony internetowej, co jest równoznaczne z tym, że nie tworzy stosownej bazy danych osobowych internautów korzystających z zasobów strony internetowej www.mmszkolenia.edu.pl.

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kierować na adres e-mail lub pocztowy Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

Wykorzystywanie „cookies”

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą do identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często intenauta odwiedza naszą stronę i które jej elementy najbardziej go interesują. Uzyskane dane wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych.

Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
 2. Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.
 3. Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).
 4. Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszej stronie poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez naszą stronę. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Mają Państwo prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, telefonie). Aby to zrobić musicie Państwo zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Państwa o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookies dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze. Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.