mgr Zbigniew Rzymkowski – emerytowany funkcjonariusz Policji w stopniu podkomisarza (ostatnio zajmowane stanowisko – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP
w Żurominie). Wykształcenie: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce, licencjat administracji, specjalność – służby porządku publicznego. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, magister administracji. Studia Podyplomowe
w Płocku z zakresu przygotowania  pedagogicznego – uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych i wychowanie komunikacyjne dla nauczycieli.

Pracuję od ponad 10 lat zarówno z osobami doznającymi przemocy, jak również z osobami stosującymi przemoc. W KPP Żuromin byłem  powiatowym koordynatorem procedury Niebieskiej Karty. Jestem szkoleniowcem, ale też praktykiem.

Od 2007  roku jestem członkiem Powiatowego Zespół ds. Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Powiatu Żuromińskiego, od 2011 roku pracuję w Zespole Interdyscyplinarnym, a od września 2015 roku w Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przeprowadziłem szereg szkoleń z problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla podległych policjantów oraz nauczycieli, rodziców, kuratorów, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia i innych grup zawodowych w województwach: mazowieckim, kujawsko – pomorskim i warmińsko – mazurskim (praca z ofiarą i sprawcą przemocy) oraz szkolenia dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sprzedawców.

Obyłem szereg szkoleń m.in. „Tworzenie gminnych programów przeciwdziałania narkomanii”, zorganizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach projektu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie – 2007, szkolenie dla prowadzących Program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie według modelu Duluth” – scenariusz programu, wymagania do programu itp. (prowadziłem szkolenie w tym zakresie na terenie województwa warmińsko – mazurskiego), szkolenie II stopnia dla prowadzących Program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie „Jak pracować ze sprawcami męskiej przemocy domowej zgodnie z europejskimi wytycznymi”.

Współpracuję ze stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi w realizacji programów profilaktycznych na terenie szkół z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania agresji, przemocy wśród dzieci i młodzieży (przez 4 lata byłem policjantem ds. nieletnich i patologii).